Que thử tiểu đường – Test Strips Easymax 25 que

200.000 169.000

Gọi cho chúng tôi